0
SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO PARKIRIŠČA Parking Jagodic

I. SPLOŠNA DOLOČILA
To so splošni pogoji poslovanja in navodila za parkiranje in transfer so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Parking Jagodic in stranka, ki se prijavlja za določen aranžma. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. V primeru rezervacije preko mobilnega aparata, preko interneta ali osebno na licu mesta se šteje, da je stranka sprejela določila Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu ali na licu mesta potrdila aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se stranka lahko seznani tudi na spletnih straneh agencije. Stranka je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo aranžmaja ali druge storitve Parking Jagodic-a in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za aranžmaje.

II. REZERVACIJA
Stranka se lahko prijavi za aranžma, ki ga organizira Parking Jagodic na internetu, v poslovnih prostorih, ali preko telefona. Ob prijavi Parking Jagodic in stranka skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o strankinem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. S pogodbo o organiziranju se organizator Parking Jagodic zavezuje, da bo kupcu zagotovil skupek storitev, ki sestavljajo aranžma, kupec pa se zavezuje, da bo organizatorju za to plačal skupno ceno. V primeru, da stranka ob prijavi ne navede pravilnih podatkov je odgovorna za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava stranke je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o strankini odpovedi potovanja (VII. točka splošnih pogojev). Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek stranke in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega sredstva, ali jasno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

III. PLAČILO
Plačilo se izvede ob rezervaciji. V primeru, da stranka stornira aranžma zaradi kakršnega koli razloga in je aranžma plačan v naprej, je podjetje dolžno vrniti denar v celoti, do 48 ur pred začetkom aranžmaja. Od 48 ur do 24 ur je 50 % znesek vračila. Od 24 do 0 ur plačila ne vračamo. Voucher velja kot potrdilo o vplačilu. Stranka ga pokaže na zahtevo zaposlenega na Parking Jagodic. Za vse morebitne spore v povezavi s procesiranjem kartičnega poslovanja, je pristojno slovensko sodišče, pod slovenskim zakonom.

IV. CENE
Cene aranžmaja so določene na spletni strani, veljajo od dneva objave. Parking Jagodic si pridržuje pravico do spremembe cene. Če so te spremembe povzročile znižanje cene aranžmaja mora podjetje potrošniku povrniti razliko v ceni. O morebitni spremembi cene aranžmaja Parking Jagodic stranko obvesti. Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov, lahko stranka odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru mora podjetje stranki povrniti celotni znesek. Zadnje spremembe cen so stopile v veljavo s 01. 01. 2022.

V. HRAMBA VOZIL
Podjetje se zavezuje, da hrani vsa motorna vozila skrbno in varno. Parkiranje je na lastno odgovornost. Pogoji strank izrecno in brez izjeme niso del pogodbe.

VI. PARKIRANJE
Ko stranka pride na parkirišče podjetja Parking Jagodic, parkira vozilo in zaposlenemu pokaže rezerviran aranžma. Stranka ključe obdrži sama, razen v primeru, da se stranka in zaposleni dogovorita drugače. Stranka v tem primeru ne dobi nobenega potrdila o izročitvi ključev ali drugi osebnih predmetov.

VII. SKRBNIŠTVO VOZILA
Kljub rezervaciji aranžma stranka nima zakonske pravice skleniti pogodbe o skrbništvu vozila. Zato podjetje lahko zavrne sprejem vozila. Takšni razlogi obstajajo zlasti, če je vozilo neizpravno, oz. če stranka izkaže neprimerno vedenje do zaposlenih v podjetju ali drugi strank, zaradi česar je sklenitev pogodbenih razmerij s tem nerazumna.

VIII. PREVOZ
Zaposleni v podjetju stranke prevažajo s parkirišča do terminala Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana z osebnim vozilom. Prevoz je organiziran takoj ob prihodu na parkirišče. Stranka je dolžna sporočiti podjetju o vsaki spremembi svojega časa o prihodu in odhodu. To je potrebno storiti na e-poštni naslov ali telefonsko številko. Ob povratku z letovanja stranka obvesti svoj prihod ob prejemu prtljage. Zaposleni pričakajo stranko pred terminalom in jo odpelje na parkirišče. Stranka je dolžna pregledati vozilo , če je ob predaji nastala kakšna škoda. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. V primeru nove škode, se preveri po video nazoru in preda naprej pristojnim zaposlenim na policiji.

IX. HRAMA PREDMETOV V VOZILU
Podjetje ni dolžno skrbeti in ga ščititi pred morebitnimi poškodbami med parkiranjem. Ne pridobi nobene lastniške pravice, lastništva ali pravice uporabe za shranjeno vozilo. Podjetje je samo dolžno stranki vrniti vozilo v stanju kakršnem je bilo prevzeto. Pogodba ne vključuje hrambe predmetov, ki so v vozilu.

X. ŠKODA NA VOZILU
V primeru, da je na vozilu po mnenju stranke nova nastala škoda, se to preveri po video nazornih kamerah. V primeru, da je zaznana škoda, nezgode, kraje, ipd. se zadeva preda pristojnim organom.

XI. PODATKI PODJETJA
Podjetje Parking Jagodic deluje na naslovu Dvorje 62, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Tel.: +386 40 253 732 e-mail: [email protected]